Category Archives: Podcasts

AT1987’s Podcast ตอนที่ 4 “My Childhood Star Wars Items”

AT1987 Podcast Cover 004

สำหรับ Podcast ตอนที่ 4 นี้ เพื่อเป็นการฉลองที่ทำเป้าหมายในชีวิตสำเร็จของผมไปอีกอย่าง ผมเลยถือโอกาสเล่าเรื่องราวสินค้าของ Star Wars ตอนสมัยเด็ก ๆ ให้ฟังกัน จะเหมือนหรือจะต่างจากยุคนี้อย่างไร

มันจะเหมือนหรือจะต่างจากยุคนี้อย่างไร ต้องไปฟังกันครับ

Continue reading

AT1987’s Podcast ตอนที่ 3 “Future of Walkman 2019 Edition”

at1987s-podcast-ep-003

สำหรับ Podcast ตอนที่ 3 ของผมนี้จะมาเล่าความเห็นของผมเกี่ยวกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงในอนาคตของเครื่องเล่นเพลงพกพาอายุกว่า 40 ปีอย่าง Sony Walkman ครับ

Continue reading

AT1987’s Podcast ตอนที่ 2 “Why Sony RX100 ?”

at1987s-podcast-ep-002

Podcast ของผมตอนที่ 2 ก็เป็นเนื้อหาต่อจากตอนที่แล้วที่ค้างเรื่องข่าวกล้องที่ออกใหม่ของ Sony อยู่ ก็เลยถือโอกาสมาเล่าเหตุผลที่ผมเลือกใช้กล้อง RX100 เป็นกล้องคู่ใจครับ

Continue reading

AT1987’s Podcast ตอนที่ 1 “Month of Sony”

at1987s-podcast-ep-1-month-of-sony

ความตั้งใจของผมอย่างหนึ่งคือการทำ Podcast มาเล่าเรื่องราวที่ตัวเองสนใจต่าง ๆ ให้คนที่สนใจเรื่องเดียวกันได้ฟังกัน ในที่สุดผมก็ได้ลงมือทำจนเป็น Podcast ตอนแรกนี้ขึ้นมาครับ

Continue reading